درباره پایگاه خبری اکسیژن

پایگاه خبری اکسیژن، دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات

مدیرمسئول و صاحب امتیاز: مجید دریکوند
مشاور: مهرداد دهقانی
نشانی: لرستان، خرم آباد